အပြောင်းအရွှေ့

Ipswich Town vs Everton (2024-10-19T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၈
  • Portman Road
၁၄:၀၀

၁၉ အောက်

Ipswich Town vs Everton (2024-10-19T14:00:00.000Z)

၁၄:၀၀

၁၉ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Oct 19, 2024, 14:00 UTC တွင် Everton နှင့် Portman Road မှာ Ipswich Town ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 8 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။