အပြောင်းအရွှေ့

West Ham United vs Everton (2024-11-09T15:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၁၁
  • London Stadium
၁၅:၀၀

၉ နို

West Ham United vs Everton (2024-11-09T15:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Nov 9, 2024, 15:00 UTC တွင် Everton နှင့် London Stadium မှာ West Ham United ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 11 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။