အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Palermo (2023-08-12T19:15:00.000Z)

Coppa Italia ၆၄ သင်း အဆင့်
  • Unipol Domus
  • Livio Marinelli
၂ - ၁အချိန်ပို ကစားပြီးနောက်

Cagliari vs Palermo (2023-08-12T19:15:00.000Z)

၂ - ၁အချိန်ပို ကစားပြီးနောက်


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 12, 2023, 19:15 UTC တွင် Palermo နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Coppa Italia ရောက်ရှိသော Round 1 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 6 အများဆုံး။ Palermo ရောင်းရန်အဖြစ် 4 အများဆုံး။ 4 အများဆုံး။