အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs SSC Napoli (2024-09-15T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၄
  • Unipol Domus
၁၆:၀၀

၁၅ စက်

Cagliari vs SSC Napoli (2024-09-15T16:00:00.000Z)

၁၆:၀၀

၁၅ စက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Sep 15, 2024, 16:00 UTC တွင် SSC Napoli နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 4 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ SSC Napoli ရောင်းရန်အဖြစ် 17 အများဆုံး။ 6 အများဆုံး။