အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Empoli (2024-09-22T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၅
  • Unipol Domus
၁၆:၀၀

၂၂ စက်

Cagliari vs Empoli (2024-09-22T16:00:00.000Z)

၁၆:၀၀

၂၂ စက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Sep 22, 2024, 16:00 UTC တွင် Empoli နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 5 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။